information system

information system

information system มันเป็นระบบที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายแล้วเอาง่ายๆว่า มันก็มีผู้ที่พัฒนาระบบด้วยเช่นกันดังนั้นทุกองค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานนั้น มันมีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลอารมณ์ๆ แล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในระบบสารสนเทศเอาง่ายๆว่า มันสามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆและให้ผลลัพธ์ในรูปแบบของสารสนเทศได้ ดังนั้นมันจึงเป็นตัวช่วยในการทำงานในรูปแบบการตัดสินใจการบริหารการวางแผน หรือการควบคุมวิเคราะห์ติดตามในหลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะได้ทำให้การตัดสินใจขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ และสามารถนำมาประมวลผลและก็เปลี่ยนเป็นการนำเสนอผลลัพธ์ ดังนั้นมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรานั้นสามารถประเมินและนำไปปรับปรุง เพื่อนำมาแก้ไขได้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่มักจะอาศัยคอมพิวเตอร์ในการจัดการ และประมวลผลรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล

มันเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นการน้ำข้อมูลที่หลากหลายมารวมกัน และทำให้มีความหมายดังนั้นพอมีความหมายมันก็ย่อมมีคุณค่าในตัวมัน มันจึงเป็นสิ่งที่นำมาเก็บรวบรวมเพื่อที่จะนำไปใช้ในโอกาสข้างหน้า เพราะว่าการจัดเก็บข้อมูลนั้นในบางครั้งมันอาจจะถูกนำไปใช้ต่อในวันข้างหน้าก็ได้ ดังนั้นต้องบอกเลยว่ามันมีทั้งข่าวสารข้อมูลความรู้ ที่มีการจัดเรียงจากแหล่งข้อมูลมาแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมันก็คือความรู้มันเป็นเหมือนกันนำความรู้มาเผยแพร่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในหลายๆด้านแต่ที่สำคัญมันยังมีหน้าที่ในการรวบรวมประมวลผล และแจกจ่ายภายใต้การควบคุมขององค์กร W88 แล้วต้องบอกเลยว่ามันมีความสำคัญมาก

ประเภทของระบบ

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามมักจะมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับระบบอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกใช้มาและมันก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจดังนั้นต้องบอกเลยว่าระดับขององค์กรนั้นมันมีอยู่หลากหลายระดับมากจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยในการบริหารงานในองค์กรดังนั้นจึงต้องรู้เกี่ยวกับประเภทและความแตกต่างของระบบในการจัดการองค์กรด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหนก็ตามดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือระบบของสารสนเทศของแต่ละองค์กรนั้นที่มีความแตกต่างกันแต่เรามาดูแต่ละประเภทของระบบไปเลยดีกว่าว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  1. Operational – level system มันจะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานหรือการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ขององค์กรอย่างเช่นรายการขายหรือการควบคุมวัสดุ มันจะเป็นตัวช่วยในการดูแลระบบที่เป็นรายการในแต่ละวัน
  2. Knowledge – level system ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระบบที่ดี และน่าสนใจหรือดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือการใช้งานมันก็เท่านั้น ดังนั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้มีผู้ใช้งาน ที่มีความสามารถนำความรู้ไปใช้และควบคุม
  3. Management – level system เป็นหนึ่งรูปแบบที่ผู้บริหารนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และจะต้องมีเพราะว่ามันจะใช้ในการตรวจสอบหลายๆอย่าง และสามารถควบคุมและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ และสามารถเป็นตัวช่วยในการบริหารงานได้ในระดับกลาง
  4. Strategic – level system เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยในการสร้างแผนระยะยาวให้กับผู้บริหารในการวางแผนอะไรก็ตาม และที่สำคัญมันยังเป็นตัวจัดการสิ่งต่างๆภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีและวางแผนในระยะยาว

ระบบประมวลผลรายการเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติการ และดูแลในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลในแต่ละวัน ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเพราะว่ามันจะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศที่สำคัญ มันเป็นตัวเชื่อมโยงกิจการกับลูกค้าและมันก็เป็นระบบที่มักจะทำขึ้นมา เพื่อตอบสนองกับความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้ว มันจะเป็นตัวที่สร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นและผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะใช้มัน

information system

การนำมาใช้ในองค์กร

มันจะเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และมันจะเป็นตัวช่วยทำให้องค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะว่ามันจะทำให้ผู้บริหารนั้นทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยทำให้ง่ายในการวิเคราะห์จัดการและควบคุมระบบในด้านต่างๆ ซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้บริหารนั้นสามารถทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยทำให้ง่ายต่อการสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว แล้วมันก็มีความสำคัญถือว่าองค์กรไหนที่มีมันก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมักจะมีการจัดซื้อเพื่อนำมันมาเป็นทรัพยากร และใช้มันเป็นแผนกลยุทธ์ในการดูแลสิ่งต่างๆ มันจะเป็นระบบที่เป็นตัวช่วยทำให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรอย่างแน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้วจะนำไปใช้ในการจัดการเริ่มประมวลผล รวมถึงการตัดสินใจแล้วก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารนั้นเองที่เป็นหลักๆ